Gear Oil 75W-80 RPC

VALVOLINE
Gear Oil 75W-80 RPC

1 l Kan
nkr 201,22
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Gear Oil 75W-80 RPC

Safety Advice GHS

GHS07: GHS09:

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15287092
867068
Viscosity 75W-80
EAN/GTIN 8710941020167

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse