VAICO

1 l Kan
nkr 212,86
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P501: Innhold/beholder leveres til ...
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P333+P313: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P263: Unngå kontakt under graviditet/amming.
P280: This phrase is currently not availableGebrauchsnummern 12033470
V60-0227
Release API GL5
Ford SQM-2C9002-AA
MAN 342 Typ-M1
MIL L-2105 C
MIL-L 2105 D
Mercedes-Benz 235.0
Volvo 97310
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 21A
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 4046001596032

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse