VAICO

1,5 l Kan
nkr 257,69

nkr 171,79 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H361: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader .
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P501: Innhold/beholder leveres til ...
P405: Oppbevares innelåst.
P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P280: This phrase is currently not available
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.Gebrauchsnummern 10129620
12032345
V60-0019
V60-0070
Release MAN 324 NF
EAN/GTIN 4046001334191
4046001282409

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse