VAICO

1 l Kan
nkr 244,04
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P501: Innhold/beholder leveres til ...
P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P314: Søk legehjelp ved ubehag.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.Gebrauchsnummern 10128320
12032587
V60-0020
V60-0077
Release MAN 324 NF
MB 325.20
MTU
EAN/GTIN 4046001351464
4046001282416

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse