Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

MOFIN
Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1,5 l Kan   nkr 140,80 per Liter
nkr 211,20
5 l Canister   nkr 82,01 per Liter
nkr 410,07

Produktdetaljer

Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P314: Søk legehjelp ved ubehag.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 0135
0136
14813598
14813599
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4260304110997
4260304110874

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse