Kühlerfrostschutz M40 Extra
 

MOFIN
Kühlerfrostschutz M40 Extra

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1,5 l Kan   nkr 135,00 per Liter
nkr 202,50
5 l Canister   nkr 62,97 per Liter
nkr 314,83

Produktdetaljer

Kühlerfrostschutz M40 Extra

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P314: Søk legehjelp ved ubehag.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 0150
0151
14813596
14813597
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4260348790025
4260304110867

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse