Kühlerfrostschutz M13

MOFIN
Kühlerfrostschutz M13

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1,5 l Kan   nkr 139,19 per Liter
nkr 208,79
5 l Kan   nkr 83,82 per Liter
nkr 419,10

Produktdetaljer

Kühlerfrostschutz M13

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H361: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader .
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P280: This phrase is currently not available
P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P308+P313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 0130
0131
14813594
14813595
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4260304110201

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse