Kühlerfrostschutz M11 blau

MOFIN
Kühlerfrostschutz M11 blau

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1,5 l Kan   nkr 129,52 per Liter
nkr 194,28
5 l Canister   nkr 76,92 per Liter
nkr 384,62
20 l Canister   nkr 39,20 per Liter
nkr 784,04

Produktdetaljer

Kühlerfrostschutz M11 blau

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P280: This phrase is currently not available
P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 0110
0111
0112
14813588
14813589
14813590
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4260348790155
4260348790032
4260304110041

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse