GLYSANTIN

1,5 l Kan
nkr 253,84

nkr 169,23 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H302: Farlig ved svelging.


Safety Advice:
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P301: VED SVELGING:
P311: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P330: Skyll munnen.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 13129344
50688606
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4014439000162

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse