WD-40

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS02: GHS09:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H362: Kan skade barn som ammes.
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P263: Unngå kontakt under graviditet/amming.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P308: Ved eksponering eller mistanke om eksponering:
P313: Søk legehjelp.
P410: Beskyttes mot sollys.
P412: Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15435155
49109
EAN/GTIN 5032227491090

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse