Specialist Smart Straw Motorstarter

WD-40
Specialist Smart Straw Motorstarter

250 mL Spray kan
nkr 180,27

nkr 721,08 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Specialist Smart Straw Motorstarter

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280: This phrase is currently not available
P312: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P410: Beskyttes mot sollys.
P412: Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15435157
49058
EAN/GTIN 5032227490581

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse