Specialist Smart Straw Ketten & Kabelschmierspray
 

WD-40
Specialist Smart Straw Ketten & Kabelschmierspray

400 mL Spray kan
nkr 201,14

nkr 502,85 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Specialist Smart Straw Ketten & Kabelschmierspray

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410: Beskyttes mot sollys.
P412: Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15435156
49970
EAN/GTIN 5032227499706

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse