LIQUI MOLY

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

500 mL Spray kan   nkr 197,50 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 98,75
500 mL Spray kan   nkr 534,66 per Liter
nkr 267,33

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07: GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P312: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P405: Oppbevares innelåst.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 14814860
4086
EAN/GTIN 4100420040863

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse