LIQUI MOLY

400 mL Spray kan
nkr 286,28

nkr 715,70 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07: GHS02: GHS09:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H362: Kan skade barn som ammes.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P201: Innhent særskilt instruks før bruk.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P263: Unngå kontakt under graviditet/amming.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P280: This phrase is currently not available
P308+P313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P405: Oppbevares innelåst.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 14814865
3343
EAN/GTIN 4100420033438

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse