Rostkonverter

FERTAN
Rostkonverter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

Rostkonverter

Safety Advice GHS

GHS05:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H290: Kan være etsende for metaller.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P280: This phrase is currently not available
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15287625
15435159
22201
22830
EAN/GTIN 4027092222017
4027092228309

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse