OVER 4 SPS Karosserie-u.Steinschlagsch.schwarz Spray
 

FERTAN
OVER 4 SPS Karosserie-u.Steinschlagsch.schwarz Spray

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

OVER 4 SPS Karosserie-u.Steinschlagsch.schwarz Spray

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P280: This phrase is currently not available
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.Gebrauchsnummern 15435166
25301
EAN/GTIN 4027092253011

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse