OVER 4 SPS Karosserie-u.Steinschlagsch.schwarz Normdose
 

FERTAN
OVER 4 SPS Karosserie-u.Steinschlagsch.schwarz Normdose

1 l Flaske
nkr 92,82
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

OVER 4 SPS Karosserie-u.Steinschlagsch.schwarz Normdose

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07: GHS08:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H361d: Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280: This phrase is currently not available
P312: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.Gebrauchsnummern 15435167
25401
EAN/GTIN 4027092254018

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse