M M 30 Multi Metall Beschichtung Spray
 

FERTAN
M M 30 Multi Metall Beschichtung Spray

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

M M 30 Multi Metall Beschichtung Spray

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P304+P340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.Gebrauchsnummern 15287630
26030
EAN/GTIN 4027092260309

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse