HT Hohlraum Wachs transparent Normdose
 

FERTAN
HT Hohlraum Wachs transparent Normdose

1 l Flaske
nkr 124,44
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

HT Hohlraum Wachs transparent Normdose

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P240: Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.
P241: Bruk elektrisk materiell /ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
P242: Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.
P243: Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P280: This phrase is currently not available
P303+P361+P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P304+P340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P312: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P403+P233: Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P403+P235: Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.Gebrauchsnummern 15435162
28401
EAN/GTIN 4027092284015

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse