FeDOX Entrostungs-Konzentrat

FERTAN
FeDOX Entrostungs-Konzentrat

5 l Canister
nkr 769,61

nkr 153,92 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

FeDOX Entrostungs-Konzentrat

Safety Advice GHS

GHS05:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H290: Kan være etsende for metaller.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P301+P330+P331: VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15435158
23730
EAN/GTIN 4027092237301

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse