FeDOGEL Entrostungs GEL 750 ml
 

FERTAN
FeDOGEL Entrostungs GEL 750 ml

750 mL Kan
nkr 134,87

nkr 179,83 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

FeDOGEL Entrostungs GEL 750 ml

Safety Advice GHS

GHS08:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H290: Kan være etsende for metaller.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P280: This phrase is currently not available
P303+P361+P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P405: Oppbevares innelåst.Gebrauchsnummern 15287627
23543
Series FeDOGEL Entrostungs GEL 750 ml
EAN/GTIN 4027092235437

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse