P21S HIGH END Felgenreiniger
 

DR. WACK
P21S HIGH END Felgenreiniger

750 mL Spray flaske
nkr 187,75

nkr 250,33 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

P21S HIGH END Felgenreiniger

Safety Advice GHS

GHS07:

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280: This phrase is currently not available
P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501: Innhold/beholder leveres til ...EAN/GTIN 4006539012305

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse