VALVOLINE

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

5 l Kan   nkr 96,04 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 480,21
5 l Kan   nkr 137,32 per Liter
nkr 686,61

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS09:

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312: Farlig ved hudkontakt.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P391: Samle opp spill.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15287067
15287068
867056
867057
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941020044
8710941020051

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse