VALVOLINE

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 96,93 per Liter
nkr 96,93
20 l Canister   nkr 72,03 per Liter
nkr 1 440,61

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Gebrauchsnummern 15287061
15287062
866925
868209
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 8710941019765
8710941020426

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse