VALVOLINE

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 75,82 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 75,82
1 l Kan   nkr 214,65 per Liter
nkr 214,65
20 l Canister   nkr 67,03 per Liter
nkr 1 340,56

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P280: This phrase is currently not available
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15287058
15287059
15287060
866941
866942
868213
Viscosity 85W-140
EAN/GTIN 8710941019871
8710941020464
8710941019888

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse