VALVOLINE

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 97,42 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 97,42
1 l Kan   nkr 237,28 per Liter
nkr 237,28
5 l Kan   nkr 129,22 per Liter
nkr 646,10
20 l Canister   nkr 86,62 per Liter
nkr 1 732,39

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15287042
15287043
15287044
15287045
15287046
866885
866886
866887
866888
867092
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941019550
8710941019574
8710941019543
8710941020235
8710941019567

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse