ATF Dex/Merc

VALVOLINE
ATF Dex/Merc

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

ATF Dex/Merc

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15287055
15287056
866912
866913
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941019673
8710941019666

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse