DIES-ADDITIV

VALVOLINE
DIES-ADDITIV

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

DIES-ADDITIV

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08: GHS09:

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P280: This phrase is currently not available
P301: VED SVELGING:
P302: VED HUDKONTAKT:
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P313: Søk legehjelp.
P332: Ved hudirritasjon:
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352: Vask med mye såpe og vann.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15842505
882671
Field of operation Bil
Series DIES-ADDITIV
EAN/GTIN 8710941026343

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse