LIQUI MOLY

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

150 mL Kan   nkr 1 289,60 per Liter
nkr 193,44
1 l Kan   nkr 278,53 per Liter
nkr 278,53
5 l Kan   nkr 159,07 per Liter
nkr 795,33

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS08:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 14484985
14484986
14485018
5130
5131
5132
Release BMW 81 22 9 407 289
EAN/GTIN 4100420051302
4100420051326
4100420051319

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse