LIQUI MOLY

500 mL Kan
nkr 243,35

nkr 486,70 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P314: Søk legehjelp ved ubehag.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15141904
2427
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4100420024276

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse