LIQUI MOLY

300 mL Kan
nkr 86,93

nkr 289,77 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS05:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H318: Gir alvorlig øyeskade.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280: This phrase is currently not available
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.Gebrauchsnummern 14814880
3320
EAN/GTIN 4100420033209

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse