LIQUI MOLY

250 mL Dosing battles
nkr 102,66

nkr 410,64 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS08:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 14485048
5107
Field of operation ATV/Quad
Bil
Hagearbeid utstyr
Motorsykkel
Oldtimer
Scooter
EAN/GTIN 4100420051074

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse