LIQUI MOLY

250 mL Kan
nkr 89,91

nkr 359,64 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS08:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH044: Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.
EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P314: Søk legehjelp ved ubehag.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 14485017
5120
EAN/GTIN 4100420051203

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse