LIQUI MOLY

250 mL Dosing battles
nkr 88,53

nkr 354,12 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS05: GHS08:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280: This phrase is currently not available
P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P315: Søk legehjelp umiddelbart.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 1010
14484999
Field of operation Bil
Lette kommersielle kjøretøy
Motorsykkel
Oldtimer
Tunge kommersielle kjøretøyer
EAN/GTIN 4100420010101

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse