DIESEL-SCHMIER-ADDITIV
 

LIQUI MOLY
DIESEL-SCHMIER-ADDITIV

150 mL Kan
nkr 69,22

nkr 461,47 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

DIESEL-SCHMIER-ADDITIV


Safety Advice GHS

GHS08:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 14485015
5122
Field of operation Bil
Lette kommersielle kjøretøy
Tunge kommersielle kjøretøyer
EAN/GTIN 4100420051227

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse